Edina DWR Studio featured in Metropolis

Metropolis Magazine

February 8, 2018

Metropolis’ editor Zach Edelson spoke to Laith Sayigh, principal and founder of DFA, to focus on our DWR Edina studio